Ymunwch

Ymunwch â Phlaid Cymru heddiw

Ymunwch heddiw a bydd eich aelodaeth yn rhad ac am ddim am weddill 2019. Byddwn yn cymryd eich taliad cyntaf yn Ionawr 2020

Mae Plaid Cymru am greu Cymru sydd yn decach, fwy llewychus a fwy gwyrdd.

Rydym yn credu fod gan ein cenedl botensial anferth, felly ymunwch â ni heddiw i gryfhau ein llais wrth i ni weithio i greu Cymru well.

Fel aelod o Blaid Cymru cewch lais wrth i ni fynd ati i symud ein cenedl ymlaen.

Cyfarwyddyd i'ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu

Talwch Plaid Cymru Ddebydau Uniongyrchol o'r cyfrif a nodir yn y cyfarwyddyd yma, yn unol â'r sicrwydd a amlinellir yng ngwarant y Debyd Uniongyrchol. Rwy'n deall y gall y cyfarwyddyd hwn gael ei gadw gan Blaid Cymru ac y gallai'r manylion gael eu trosglwyddo i'm Banc neu Gymdeithas Adeiladu yn electroneg.

Amdanoch chi:

*

*

*

*

Manylion cyswllt:

*

*

Manylion Cyfeiriad:

*

*

*

*

 

Datganiad:

Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol

 £ 

£5 isafswm
Tâl gostyngol (incwm blynyddol is na £15,000) £2

£24 isafswm
Tâl gostyngol (incwm blynyddol is na £15,000) £24

*

*

*

Cyfrannwch i Blaid Ifanc

Cymerir taliadau o’ch cyfrif ar y 3ydd o bob mis. Bydd y Debyd Uniongyrchol yn ymddangos ar eich adroddiad banc fel "PLAID CYMRU AELODA".

Ffyrdd eraill o dalu aelodaeth:

I ymuno dros y ffôn, ffoniwch: 029 20 472272 (9am-5pm, Llun i ddydd Gwener)

Argraffwch y ffurflen a'i llenwi, yna'i dychwelyd i bencadlys Plaid Cymru. Ty Gwynfor, Llys Anson, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL

Talwch gyda Cherdyn Credyd drwy glicio yma


Cynigir y Warant hon gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol. Os bydd unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Plaid Cymru yn eich hysbysu 3 diwrnod gwaith cyn i'ch cyfrif gael ei ddebydu neu fel y cytunwyd fel arall. Os gofynnwch i Blaid Cymru gasglu taliad, fe gewch gadarnhad o'r swm a'r dyddiad adeg y cais. Os gwneir camgymeriad wrth dalu eich Debyd Uniongyrchol gan Blaid Cymru neu eich banc neu gymdeithas adeiladu, bydd gennych hawl i ad-daliad llawn ar unwaith o'r swm a dalwyd gan eich banc neu gymdeithas adeiladu. Os byddwch yn derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl iddo, rhaid i chi ei dalu'n ôl pan fydd Plaid Cymru yn gofyn i chi wneud. Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg trwy gysylltu â'ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Cofiwch hefyd roi gwybod i ni.