Ymunwch

Ymunwch â Phlaid Cymru heddiw

Mae Plaid Cymru am greu Cymru sydd yn decach, fwy llewychus a fwy gwyrdd.

Rydym yn credu fod gan ein cenedl botensial anferth, felly ymunwch â ni heddiw i gryfhau ein llais wrth i ni weithio i greu Cymru well.

Fel aelod o Blaid Cymru cewch lais wrth i ni fynd ati i symud ein cenedl ymlaen.

Cyfarwyddyd i'ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu

Talwch Plaid Cymru Ddebydau Uniongyrchol o'r cyfrif a nodir yn y cyfarwyddyd yma, yn unol â'r sicrwydd a amlinellir yng ngwarant y Debyd Uniongyrchol. Rwy'n deall y gall y cyfarwyddyd hwn gael ei gadw gan Blaid Cymru ac y gallai'r manylion gael eu trosglwyddo i'm Banc neu Gymdeithas Adeiladu yn electroneg.

Amdanoch chi:

*

*

*

*

Manylion cyswllt:

*

*

Manylion Cyfeiriad:

*

*

*

*

 

Datganiad:

Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol

 £ 

£2 isafswm
Tâl gostyngol (incwm blynyddol is na £15,000) £2

£24 isafswm
Tâl gostyngol (incwm blynyddol is na £15,000) £24

*

*

*

Cyfrannwch i Blaid Ifanc

Cymerir taliadau o’ch cyfrif ar y 3ydd o bob mis. Bydd y Debyd Uniongyrchol yn ymddangos ar eich adroddiad banc fel "PLAID CYMRU AELODA".

Ffyrdd eraill o dalu aelodaeth:

I ymuno dros y ffôn, ffoniwch: 029 20 472272 (9am-5pm, Llun i ddydd Gwener)

Argraffwch y ffurflen a'i llenwi, yna'i dychwelyd i bencadlys Plaid Cymru. Ty Gwynfor, Llys Anson, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL

Talwch gyda Cherdyn Credyd drwy glicio yma


Cynigir y Warant hon gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol. Os bydd unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Plaid Cymru yn eich hysbysu 3 diwrnod gwaith cyn i'ch cyfrif gael ei ddebydu neu fel y cytunwyd fel arall. Os gofynnwch i Blaid Cymru gasglu taliad, fe gewch gadarnhad o'r swm a'r dyddiad adeg y cais. Os gwneir camgymeriad wrth dalu eich Debyd Uniongyrchol gan Blaid Cymru neu eich banc neu gymdeithas adeiladu, bydd gennych hawl i ad-daliad llawn ar unwaith o'r swm a dalwyd gan eich banc neu gymdeithas adeiladu. Os byddwch yn derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl iddo, rhaid i chi ei dalu'n ôl pan fydd Plaid Cymru yn gofyn i chi wneud. Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg trwy gysylltu â'ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Cofiwch hefyd roi gwybod i ni.